FA | EN | AR
شنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٦
جمع بازديدكنندگان امروز: 321
جمع بازديدها تاكنون: 332466
 1543 بازدید

آمار متوفیات و مصدومین ناشی از حوادث رانندگی ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد طی سال 1388 به تفکیک ماه


آمار متوفیات ناشی از سوختگی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1388 به تفکیک ماه 


آمار متوفیات ناشی از غرق شدگی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1388 به تفکیک ماه 


آمار ناشی از گازگرفتگی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1388 به تفکیک ماه 


آمار

راهنمای خدمات

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی: یاسوج، خيابان شريعتي، كوچه هجرت سه کدپستی: 7145775638
تلفن: 07433229764، دورنگار: 07433223616،
پیام کوتاه: 20001372