• شرح وظایف

   شرح وظایف:

   انجام امور پزشکی و کارشناسی های بالینی
   انجام امور تشخیصی و آزمایشگاهی
   پاسخ به استعلام مراکز ونهاد های دولتی نیازمند نظرات کارشناسی پزشکی قانونی
   فعالیت آموزشی از جمله آموزش دانشجویان مامایی، حقوق
   معرفی واحدها
   1-واحد معاینات
   2-واحد تشریح
   3-واحد آزمایشگاه
   4-واحد کمیسیون
   -واحد معاینات:
   1- معاینات عمومی (زنان و مردان)
   2- معاینه بیمار در خارج از مراکز (در منزل و بیمارستان)
   3- از کار افتادگی
   4- تعیین سن
   5- کارشناسی پزشکی قانونی جهت تعیین نقص عضوی و ارش
   6- رشد جسمانی و عقلانی
   7- بررسی گواهی استعلاجی پرسنل قوه قضائیه
   8- بررسی گواهی استعلاجی پرسنل سایر سازمانها و ادارات
   9- کارشناسی صحت مزاج جهت استخدام
   10- کارشناسی تطبیقی آلات جرم با نوع صدمه
   -واحد تشریح:
   این حوزه از محوری ترین بخش های سازمان پزشکی قانونی می باشد. اگرچه فعالیت ها و کارشناسی های تخصصی پزشکی قانونی در سالن تشریح کمتر از پنج درصد کل اقدامات و فعالیت های سازمان پزشکی قانونی را تشکیل می دهد ولی بدلیل اهمیت موضوع از لحاظ مذهبی، فرهنگی و قضایی، معاینه اجساد و تشریح در حوزه پزشکی قانونی یک رکن اساسی است.
   کارشناسی های تخصصی این بخش بشرح زیر می باشد:
   1- کالبد شکافی قانونی در موارد فوت مشکوک یا قطعاً جنایی
   2- تشخیص هویت متوفی
   3- تعیین علت فوت
   4- تعیین تابلوی مرگ
   5- بررسی زمان گذشته از مرگ
   6- بررسی تمامی موارد نابهنجاری ظاهری و داخلی و بیماری های احتمالی متوفی
   7- ارزیابی صدمات ظاهری و داخلی
   8- تهیه و جمع آوری نمونه برای مطالعات آزمایشگاهی، میکروب شناسی، بافت شناسی و سایر آزمایشات لازم
   9- تفسیر تخصصی یافته های معاینه و کالبد شکافی
   10- تعیین جنس و سن و نژاد از روی بقایای اسکلتی
   11- کارشناسی بقایای استخوانی
   12- بررسی آسیب شناسی جراحات وارده و مکانیسم ایجاد آنها
   13- ارزیابی جراحات دفاعی در جسد
   14- تعیین زمان ایراد صدمات
   15-ارزیابی مدت زمان زنده بودن متوفی بعد از ایجاد صدمات
   16- ارزیابی صدمات ناشی از تصادفات وسائل نقلیه
   17- بررسی صدمات ناشی از حوادث کار
   18- ارزیابی مرگ بدنبال اقدامات طبی و جراحی
   19- کارشناسی صدمات ناشی از سلاح گرم و سرد
   20- بررسی ارتباط بین مرگ و ضربه
   21-بررسی مرگ های مرتبط با تجاوزات جنسی
   22- کارشناسی در خصوص مرگ های بدنبال حاملگی
   23-ارزیابی مرگ ها ناشی از نوزاد کشی و مرده زایی
   24- ارزیابی کودک آزاری های منجر به فوت
   25-بررسی موارد مرگ ناگهانی
   26- برسی مرگ های ناشی از مسمومیت
   -واحد آزمایشگاه:
   این بخش وظیفه پیچیده بررسی آزمایشگاهی مایعات و بافت های بدن انسان، لکه ها و مواد بیولوژیک مشکوک را در سه بخش سم شناسی، سرولوژی و آسیب شناسی بعهده دارد.
   سم شناسی قانونی پس از مرگ، تشخیص وجود یا عدم وجود داروها و متابولیتهای آنها، اتانول و سایر ترکیبات فرار، منوکسید کربن و سایر گازها، فلزات و سایر ترکیبات شیمیایی در مایعات و بافتهای بدن انسان و ارزیابی نقش آنها بعنوان عامل تعیین کننده و یا کمک کننده در علت و چگونگی وقوع مرگ را بعهده دارد.
   سم شناسی قانونی در زمان حیات تشخیص وجود و یا عدم وجود اتانول و سایر مواد شیمیایی در خون، هوای بازدم و یا سایر نمونه های قابل دسترسی و ارزیابی نقش آنها در تغییرات عملکردی و رفتاری افراد را بعهده دارد. آزمایشگاه سرولوژی جهت تعیین گروه خونی افراد زنده و اجساد، تجسس خون و تعیین نوع بنیان خون در لکه های ارسالی، گروه ABH (اسپرم، مو، ته سیگار و بزاق)، تجسس اسپرم و مایع منی در ترشحات ارسالی و البسه و اشیاء، اسپرموگرام و بررسی حاملگی و عفونتها (VDRL، ایدز، هپاتیت) بکار می روند.
   در حال حاضر در آزمایشگاه این اداره کل آزمایشات زیر انجام می شود:
   تشخیص الکل در هوای تنفسی
   تشخیص مسمومیت با گازمنواکسید کربی
   انجام آزمایش الکل به روش گاز کروماتوگرافی
   تجسس بارداری
   بررسی مواد مخدر در ادرار
   تشخیص خون در ادرار
   -واحد کمیسیون:
   1-کارشناسی پزشکی قانونی در کمیسیون تخصصی (در مرکز استان)
   2-کارشناسی پزشکی قانونی در کمیسیون تخصصی مجدد (در مرکز استان)