• نظام جامع پیشنهادات

   مناقصه و مزایده

   طب و قضا

  • کاهش 19 درصدی مراجعین مصدومین حوادث کار

   کاهش 19 درصدی مراجعین مصدومین حوادث کار

   در پنج ماه نخست سال تعداد 163 نفر با موضوع حوادث کار به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند.

   اداره کل پزشکی قانونی استان به عنوان دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی انتخاب شد

   اداره کل پزشکی قانونی استان به عنوان دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی انتخاب شد

   در جشنواره شهید رجایی عملکرد سال 96 دستگاههای اجرایی استان در ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است که بر اساس آن اداره کل ...

   کاهش 18 درصدی مراجعین سقط درمانی

   کاهش 18 درصدی مراجعین سقط درمانی

   در چهار ماه سالجاری تعداد 50 مورد پرونده با موضوع سقط درمانی در اداره کل پزشکی قانونی استان پذیرش شده است.

  • فرم ها و فرآیندها